Hållbarhetsprogram

Varje dag runt om i Norden projekterar och installerar vi inom Instalco el, värme & sanitet, ventilation och kyla i fastigheter och anläggningar. Med klimatsmarta installationer säkerställer vi lägre energi- och resursförbrukning som framtidssäkrar våra samhällen.

Vi vill skapa ett hållbart samhälle genom att bidra med det vi kan. Därför installerar vi solceller och mer energieffektiva och miljövänliga värmepumpar, bergvärmesystem, värmeväxlare, kylsystem, LED­-belysning, sprinklersystem och laddstationer. Samtidigt är vi delaktiga i en mängd luft- och vattenreningsprojekt.

Vi hjälper beställare av byggprojekt att tänka hållbarhet i alla led, och ger kunden ökad kunskap om vad som är möjligt att göra ur miljöperspektiv vid nybyggnation och renovering.

Våra projekt bidrar till att skolor, förskolor, sjukhus, äldreboenden och andra samhällsbärande funktioner kan fungera varje dag, året runt.


Hållbara installationer

Vårt hållbarhetsprogram har fokus på tre huvudområden som genomsyrar koncernens hållbarhetsarbete:

 1. Trygg och utvecklade arbetsmiljö
 2. Hållbara installationer
 3. Moget ledarskap

Inom dessa tre huvudområden finns åtta hållbarhetsmål som varje år mäts och följs upp:

 • Nollvision arbetsplatsolyckor
 • Trivsel, hälsa och trygghet
 • Utvecklingsmöjligheter
 • Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt
 • Samhällsnytta
 • Kundnöjdhet
 • Affärsetik
 • Samhällsansvar


Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt

Centralt i hållbarhetsprogrammet är certifieringssystemet – ”Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt”. För att ett projekt ska bli ett Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt krävs att projektet har genomgått eller uppfyllt sex uppsatta indikatorer.

De sex punkterna som ska uppfyllas för att projektet ska bli hållbarhetsklassat:

 1. Genomgång av Instalcos program Trygg medarbetare
 2. Leverantörer har undertecknat Instalcos uppförandekod för leverantörer
 3. Projektet bidrar till klimatnytta
 4. Leveransplan har upprättats
 5. Källsortering av material och avfallshantering
 6. Kunden har erbjudits ett hållbarhetsavtal/serviceavtal

Samarbete med Naturskyddsföreningen

Som en del i hållbarhetsarbetet samarbetar Instalco och Naturskyddsföreningen för ett renare vatten och för att minska förekomsten av läkemedel i naturen. Samarbetet möjliggör för Naturskyddsföreningen att kunna intensifiera arbetet kring vattenrening och läkemedelsutsläpp vilket på så vis bidrar till renare vatten i Sverige, framför allt i Östersjön.

Rening av vatten och luft ligger oss varmt om hjärtat. Vi installerar dagligen vatten- och luftreningsanläggningar och vill skapa en bättre miljö genom att bidra med det vi kan. Som en del av vårt hållbarhetsarbete genomför vi därför inom Instalco ett samarbete med Naturskyddsföreningen för att minimera spridningen av läkemedel i våra vatten.

Foto: Unsplash.

Naturskyddsföreningen och Instalco värnar om Östersjön och Sveriges andra livsviktiga vatten. För att säkerställa rent dricksvatten och levande vattenmiljö för framtida generationer vill parterna se en minskning av utsläpp av miljögifter.

Stödet till Naturskyddsföreningen utgör ett bidrag som används till att värna om, och bevara Östersjön, och andra vatten i Sverige. Detta ska bland annat göras genom framtagande av rapporter, genomförande av informationskampanjer och politisk påverkan för en hållbar läkemedelsproduktion.